بیوگرافی هنرمند


کارشناس نقاشی وشروع به کار از سال ۱۳۷۰ مدرس نقاشی روی پارچه وچوب